Polityka prywatności

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Strona internetowa Lynq.pl (zwana dalej: „Stroną”) jest prowadzona przez firmę nPRO Wojciech Chmielewski z siedzibą w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 29, 02-495,
NIP: 6721725498, REGON: 320192530 (dalej: „Administrator”).

1.2. Administrator jest administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej: „RODO”).

1.3. Niniejsza Polityka Prywatności (dalej: „Polityka”) dotyczy użytkowników Strony, zwanych dalej razem „Użytkownikami” lub każdy z osobna „Użytkownikiem”. Użytkownik może także posiadać zarejestrowane konto w Sklepie.

1.4. Administrator w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oferuje poprzez stronę oferuje Użytkownikom możliwość kontaktu poprzez formularz kontaktowy z właścicielem firmy.

1.5. Z Administratorem można kontaktować się przy użyciu poczty elektronicznej, wysyłając e-mail na adres: kontakt@lynq.pl

1.6. „Strona trzecia” – strona trzecia w rozumieniu RODO.

1.7. „Dane osobowe” – dane osobowe w rozumieniu RODO, zebrane przez Administratora.

2. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

2.1. Użytkownik w toku prowadzenia korespondencji z Administratorem może podawać Dane osobowe.

2.1.1. Użytkownik korzystający z strony (np. wysyłający zapytanie z formularza kontaktowego do właściciela firmy) oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, w szczególności adresu e-mail na potrzeby marketingowe strony internetowej Lynq.pl

2.2. Podanie Danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak konieczne do nawiązania kontaktu z administratorem (właścicielem strony Lynq.pl).

2.3. Wszystkie Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z wymogami określonymi przez prawo polskie i europejskie, w szczególności RODO.

2.4. Administrator może powierzyć przetwarzanie Danych osobowych Stronie trzeciej na podstawie zawartej z nią umowy (dalej: „Podmiot współpracujący”). Administrator dołoży wszelkich starań, aby zawierać umowy wyłącznie z podmiotami, które oferują odpowiedni poziom bezpieczeństwa przetwarzanych Danych osobowych, zgodny z RODO.

2.5. Administrator dołoży wszelkich starań, aby odpowiednio zabezpieczyć przekazywane dane osobowe, zgodnie z art. 46 RODO.

2.6. Podmiotem współpracującym będą m.in.: podmioty zapewniające hosting Serwisu, dostawcy narzędzi analitycznych i inni współpracownicy Administratora.

2.7. Dane osobowe przetwarzane są w następującym zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

2.9. Dane osobowe przetwarzane są:

  • Do chwili odpowiedzi na zapytanie skierowane poprzez formularz kontaktowy.
  • Dane wynikające bezpośrednio ze zobowiązań podatkowych Administratora zgodnie z art. 86 § 1 Ordynacji Podatkowej.

2.10. Użytkownik ma prawo żądać dostępu do Danych osobowych, a także do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Żądanie usunięcia lub ograniczenia dostępu do Danych osobowych może skutkować utrudnieniami w dostępie do Produktów np. w postaci.:

2.11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w dostępie do Usługi wynikające z żądania ograniczenia lub usunięcia Danych osobowych przez Użytkownika.

2.12. Użytkownik przyjmuje do świadomości, że żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych osobowych nie dotyczy kopii zapasowych, jakie znajdują się w posiadaniu Administratora, jeśli usunięcie tych danych spowoduje brak integralności danych pozostałych Użytkowników albo jest niemożliwe ze względów technicznych, finansowych lub bezpieczeństwa.

2.13. Administrator ma możliwość odmowy usunięcia niektórych Danych osobowych, jeśli odmowa taka byłaby spowodowana koniecznością wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. d) RODO. Administrator poinformuje niezwłocznie Użytkownika o zaistniałym fakcie.

2.14. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2.15. Administrator Lynq.pl nie ponosi odpowiedzialności za:

  • zakłócenia w funkcjonowaniu strony internetowej z przyczyn niezależnych od Administratora, w tym wywołanych siłą wyższą, awarią sprzętu lub oprogramowania, wirusami, niedozwoloną ingerencją Użytkowników.
  • tymczasową niemożność korzystania z strony internetowej wynikającą z wprowadzanych zmian lub przerw technicznych,treść i formę prezentowanych ogłoszeń/ofert i zdjęć,
Przewiń do góry